Dafeng
Dafeng
5月前 · 4 人阅读

题目分析

原题链接,登陆 LeetCode 后可用
这道题的要求是给一个数组,将这个数组中所有的 0 移动到数组的后面。并且非 0 元素要保持相对位置不变。
我们只需要从第一个位置开始,拍着头写下所有的非 0 元素的值即可。剩下的位置全部写 0 就可以了。

代码

class Solution {
  public void moveZeroes(int[] nums) {
    int j = 0;
    for(int i = 0; i < nums.length; i ++) {
      if(nums[i] != 0) {
        nums[j] = nums[i];
        j ++;
      }
    }
    for(; j < nums.length; j++) {
      nums[j] = 0;
    }
  }
}
收藏 0
关键词: nums int ++ 数组 length 位置
评论